Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών καιπροκειμένου να επικαιροποιήσει τους πίνακες δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως και 30/10/2020.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο δημοτικό γραφείο δίπλα στο ΚΑΠΗ Τυρνάβου από τις 08:30΄ έως 13:30΄. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2492024355, αρμόδια υπάλληλος κ. Άννα Σκουλαρίκη.

Παρακαλούνται οι αιτούντες να προσέρχονται με χρήση μάσκας, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (για την περίπτωσή τους), ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης.

 

Δικαιούχοι Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του ΔήμουΤυρνάβου μη δικαιούχοι ΤΕΒΑ (ωφελούμενοι του προγράμματος ΚΕΑ επισιτιστικής βοήθειας)

Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα:

Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 4.500, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:

Μέλη Οικογένειας

Εισόδημα

Ένα (1) άτομο  

έως 4.500

Δύο (2) έως τρία (3) άτομα

έως 5.000

Τέσσερα (4) άτομα και άνω

έως 5.500

 

σε συνδυασμό με την εξέταση και κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα πουαντιμετωπίζουν.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος ΤΕΒΑ (επισιτιστικής βοήθειας ωφελούμενων ΚΕΑ η οποία χορηγείται  από την υπηρεσία)
ii) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικούδικαιούχου:
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση.

 

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ