HomeΕΛΛΑΔΑ

Υπολογισμός επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευών και αντικατάσταση οικοσκευών λόγω φυσικών καταστροφών

Υπολογισμός επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευών και αντικατάσταση οικοσκευών λόγω φυσικών καταστροφών

Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων με σκοπό την παροχή κοινωνικής προστασίας σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής είναι:

α) Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 600,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1 παρ. 1).

β) Επιπλέον του ανωτέρω (α), χορήγηση επιδόματος σε ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρίες), ύψους 600,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1 παρ. 2). Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’

γ) Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/ και αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 2).

δ) Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ύψους 4.500,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο

3). Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικά οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, η κύρια κατοικία των οποίων πλήττεται από φυσικές καταστροφές.

Αποσκοπούν δε, στην παροχή βοήθειας και στην υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων πληγέντων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ανακάμψουν κατά το συντομότερο δυνατό. Συνεπώς, για την τελική αναγνώριση των δικαιούχων και τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση, βάσει της παρ.2β του άρθρου 2 του ν.δ/τος 57/1973, η αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης ανάγκης με ίδιους πόρους, η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος της ζημιάς όσο και τις οικονομικές δυνατότητες, τις οικογενειακές συνθήκες και τις εν γένει ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Ειδικότερα, το προβλεπόμενο επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών αφορά στην εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες, μόνο όταν το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονή τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών τους (π.χ. προσωρινή διαμονή – διατροφή – ρουχισμός).

Αντίστοιχα, το επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/ και αντικατάσταση οικοσκευής αφορά στην εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες μόνο όταν το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 Παράρτημα παρ.2) με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη τόσο για την αντικατάσταση πραγμάτων (π.χ. ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα) ή/ και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης όσο και για την κάλυψη απλών επισκευαστικών εργασιών που καθιστούν την κατοικία λειτουργική με την έννοια ότι για την εκτέλεσή τους, δεν απαιτείται έκδοση καμίας οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή ειδών υγιεινής, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπια υπνοδωματίων, κουφώματα, πλακάκια).

Τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και μεγέθους της κατοικίας χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση της οικονομικής ενίσχυσης με αντικειμενικά κριτήρια (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 Παράρτημα παρ.1) και δεν πρέπει να συγχέονται με τον υπολογισμό των ζημιών. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων, λαμβάνονται κατά προτεραιότητα:

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.
• Οι ανάγκες του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν.
• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας.
Με βάση τις προτεραιότητες αυτές διαμορφώνονται τα παρακάτω κριτήρια καθορισμού του ύψους της εν λόγω ενίσχυσης, που θα κλιμακώνεται μέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €). Διευκρινίζεται ότι, τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και μεγέθους κατοικίας όπως αναλύονται παρακάτω, χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση της ενίσχυσης με αντικειμενικά κριτήρια και όχι για τον υπολογισμό κτιριακών ή άλλων ζημιών, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή όπως προαναφέρθηκε, είναι καθαρά και μόνο κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας νοικοκυριών που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής.

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων, λαμβάνονται κατά προτεραιότητα:

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων ατόμων, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν.

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας.

Με βάση τις προτεραιότητες αυτές διαμορφώνονται τα παρακάτω κριτήρια καθορισμού του ύψους της εν λόγω ενίσχυσης, που θα κλιμακώνεται μέχρι το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €).

Διευκρινίζεται ότι, τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και μεγέθους κατοικίας όπως αναλύονται παρακάτω, χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση της ενίσχυσης με αντικειμενικά κριτήρια και όχι για τον υπολογισμό κτιριακών ή άλλων ζημιών, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή όπως προαναφέρθηκε, είναι καθαρά και μόνο κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας νοικοκυριών που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 «Αριθμός μελών νοικοκυριού»

Ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού καθορίζεται από την Επιτροπή, με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά του άρθρου 2. Στον αριθμό των μελών του νοικοκυριού δεν συνυπολογίζεται η εποχική ή περιοδική συνοίκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 «Βαθμός ζημιών»

Η εκτίμηση του βαθμού των ζημιών προκύπτει από συγκριτική αξιολόγηση των κατοικιών που επλήγησαν χωρίς εξειδικεύση λεπτομερών τεχνικών αναλύσεων, και αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

2.1 «Κατηγορία Α»: Μικρών ζημιών. Κατοικία και εξοπλισμός με σχετικά μικρές ζημιές που είναι δυνατό να αποκατασταθούν άμεσα.

2.2 «Κατηγορία Β»: Μέτριων ζημιών. Κατοικία και εξοπλισμός με σχετικά μεγάλες ζημιές που απαιτούν αυξημένη δαπάνη και χρόνο αποκατάστασης.

2.3 «Κατηγορία Γ»: Μεγάλων ζημιών. Κατάρρευση κατοικίας ή ζημιές που η αποκατάστασή τους κρίνεται σχεδόν ασύμφορη.

Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.).

Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 «Μέγεθος κατοικίας»

Ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας, διακρίνονται τρεις κατηγορίες:

3.1 Κατηγορία Μ.1: με εμβαδόν μικρότερο των 50m2

3.2 Κατηγορία Μ.2: με εμβαδόν 50 έως 80m2

3.3 Κατηγορία Μ.3: με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2

Βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2, προσδιορίζεται το εμβαδόν της κύριας κατοικίας.

3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στους πίνακες (II), (III) και (IV.) προέκυψαν από τα βαθμολογημένα κριτήρια των πινάκων (I.1), (I.2) και (I.3) και είναι αποτέλεσμα του γινόμενου των αντίστοιχων για κάθε περίπτωση τριών (3) συντελεστών επί του μέγιστου ποσού ενίσχυσης των 6.000 ευρώ.

Για παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό με 5 συνολικά μέλη (συντελεστής 0,9) με βαθμό ζημιών (Γ) (συντελεστής 1) και με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2 (μέγεθος κατοικίας Κ3: συντελεστής 1) θα αποζημιωθεί με το ποσό: 0,9 x 1 x 1 x 6.000 (μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης) =5.400 ευρώ.