Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2020, κατά το β΄ τρίμηνο του 2020.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση της αριθ. 6/2020 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου αναφορικά με την έγκριση οικονομικού απολογισμού για το έτος 2019.
 4. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου και κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 5. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ».
 6. Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5055403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
 7. Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5055402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
 8. Αποδοχή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2020 (4η – 6η μηνιαία κατανομή) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 59529/18-09-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
 9. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τυρνάβου. – Απαλλαγή υπολόγου.
 10. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη φακέλου κατάταξης προσωπικού της λυθείσας Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Περιοχής Τυρνάβου – Αμπελώνα.
 11. Εισήγηση για τον επαναπροσδιορισμό κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τυρνάβου.
 12. Αποδοχή δωρεάς από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
 13. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.

Σχετικές Εικόνες: