HomeΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη 36 μόνιμων θέσεων Αξιωματικών υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη 36 μόνιμων θέσεων Αξιωματικών υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα έξι (36) θέσεων, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του Τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία από ιδιώτες, κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/2002 (ΦΕΚ Α΄ 320)

 

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Αξιωματικών γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη του Υγειονομικού Τμήματος του σώματος, σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ζητούνται οι θέσεις:

Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Α’)

Ειδικότητα Παθολόγου (9 θέσεις)
Ειδικότητα Ψυχιάτρου (13 θέσεις)
Ειδικότητα Πνευμονολόγου (1 θέση)
Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου Β’)

Ειδικότητα Ψυχολόγου (13 θέσεις)

 

. Ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

         

α) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι ιατροί (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1979 και μεταγενέστερα) και το 36ο έτος οι υποψήφιοι ψυχολόγοι (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1988 και μεταγενέστερα) κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2023.

         

β) Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

         

γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα,  ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

         

δ) Έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων  τους.

         

ε) Δεν έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της εξ’ αμελείας τελούμενης, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και δεν εμπίπτουν στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω αδικήματα.

Υποψήφιοι/ες εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα αδικήματα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

         

στ) Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξη ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

         

ζ)Δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

         

η) Κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:

  • Οι ιατροί, πτυχίο τμήματος ιατρικής.

 

  • Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τμήματος ψυχολογίας.

         

θ) Κατέχουν, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών της προηγούμενης περίπτωσης (η), ανάλογα με την κατά περίπτωση κατηγορία ή ειδικότητα ή εξειδίκευση τα ακόλουθα προσόντα:

(1) Για τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες των ιατρών του τομέα Υγειονομικού οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν επιπλέον:

  • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο
  • καθώς και να κατέχουν τίτλο ειδικότητας (Παθολόγου ή Πνευμονολόγου ή Ψυχιάτρου) κατά περίπτωση, που καθορίζεται στο κεφάλαιο I της παρούσας προκήρυξης, για την διεκδίκηση των αντίστοιχων θέσεων.

 

(2) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ψυχολόγου απαιτείται να κατέχουν επιπλέον:

  • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master) ομώνυμο της ειδικότητάς τους,
  • τουλάχιστον μονοετή πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως ψυχολόγοι, καθώς και
  • άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων ψυχολόγων, σε περίπτωση κατοχής αμφότερων και Διδακτορικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης – Master, ομώνυμοι και οι δύο τίτλοι της ειδικότητας των ψυχολόγων, θα μοριοδοτηθούν από το διδακτορικό τίτλο ως απαραίτητο προσόν (εδάφ. πρώτο, της υποπερίπτ. 1, της περίπτ. β΄της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002)  και από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master ως πρόσθετο προσόν (εδάφ. δεύτερο, της υποπερίπτ. 2, της περίπτ. β΄της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002). Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω διδακτορικού τίτλου σπουδών ως πρόσθετο προσόν και η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω ομώνυμου διδακτορικού τίτλου σπουδών ως απαραίτητο προσόν. Ομοίως δεν μοριοδοτείται η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης-Master ως πρόσθετο προσόν και η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω ομώνυμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης-Master ως απαραίτητο προσόν.

         

ι) Γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική,  γερμανική ή ιταλική σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (καλώς – Β2).

2 Πέραν των ανωτέρω, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master), προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο ή ιδιωτικό Τομέα σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας και πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 373/2002 (ΦΕΚ Α΄ 320), όπως ισχύει

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, ορίζεται από την Δευτέρα 10 Ιουλίου, έως και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

δείτε το έγγραφο εδώ

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.