HomeΕΛΛΑΔΑ

Ως 22 Ιουνίου δηλώσεις ΟΣΔΕ, με ΑΤΑΚ και τα ενοικιαζόμενα φέτος

Ως 22 Ιουνίου δηλώσεις ΟΣΔΕ, με ΑΤΑΚ και τα ενοικιαζόμενα φέτος

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) με ημερομηνία υπογραφής την 27η Μαΐου 2021, για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική προθεσμία λήγει την 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη. Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή η τελευταία πιθανή ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής, συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά τις 22 Ιουνίου 2021:

α) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα,

β) της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2021 στον/την δικαιούχο. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Τροποποιήσεις ενιαίας αίτησης και τροποποιήσεις κατόπιν προκαταρκτικών ελέγχων

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με το σημείο 1, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021 το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την Τετάρτη 30 Ιουνίου και μέχρι την Δευτέρα 19 Ιουλίου, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων. Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Βεβαίωση για τα νερά

Δικαιολογητικά άρδευσης μόνο για όσους αιτούνται το μέτρο 10.1.4-μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα o Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων.

Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πληρωμή του μέτρου Μ10.1.04.: Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων ΕΑΕ 2021 για τους ενταγμένους παραγωγούς στη Δράση Μ10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεμαχίων μεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην ΕΑΕ 2020. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση μη υποβολής το 2020 ή τροποποίησης σε σχέση με τα ισχύοντα το 2020. Σημειώνεται ότι σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης, είναι υποχρεωτική.

Χρήση μη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό μισθωτήριο), τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

  • να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας, αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1.200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος και έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014,
  • να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και το Α.Τ.Α.Κ. (υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεμαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη, τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.),
  • να περιγράφεται το μίσθιο,
  • να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης,
  • να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυμβαλλόμενους.

Χρήση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Για τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή Μίσθιο = αντικείμενο της μίσθωσης κατάσταση του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση δήλωσης – ψηφιοποίησης αγροτεμαχίου εντός περιοχών στις οποίες έγινε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ κατά τα έτη 2016-2020 απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών όπως έχουν ανωτέρω περιγραφή. Ωστόσο έχει προβλεφθεί η εξαίρεση από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, συγκεκριμένων περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό. Εξαιρέσεις από την αναγραφή του ΑΤΑΚ 1) Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς από τους κληρονόμους θανόντων από 1/1/2021 και μεταγενέστερα με την επισύναψη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του/της ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου.

Αγροτεμάχια που είναι ακτημονικά

Αγροτεμάχια αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν.

Επισημαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί, ψηφιοποιούν με ίδια όρια το αγροτεμάχιο και δηλώνουν την ίδια καλλιέργεια. Στην Ενιαία Αίτηση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;], συμπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα μεν πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%;], το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο/η γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή του το 100% του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%;]. Το πεδίο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως:

  • Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.
  • Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.
  • Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη. Διευκρινίζεται ότι η δήλωση και αποτύπωση των αγροτεμαχίων σε ψηφιακή μορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τεκμήριο ιδιοκτησίας.
Μπίκας Αλέξανδρος