Νέα κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Τυρναβου

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Νέα κριτήρια ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Τυρναβου

Δικαιούχοι –Κριτήρια-Δικαιολογητικά
 

1. Δυνητικοί δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου,
β) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου,
γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Τυρνάβου και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων,
δ) Μη δικαιούχοι ΤΕΒΑ (ωφελούμενοι του προγράμματος ΚΕΑ επισιτιστικής βοήθειας).
2. Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της «απορίας», η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών
κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ποιο συγκεκριμένα από την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών διαπιστώνεται η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:
α) Απορία: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως 4.500 ευρώ, κλιμακούμενο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας ως εξής:
Μέλη Οικογένειας Εισόδημα
Ένα (1) άτομο έως 4.500 €
Δύο (2) έως τρία (3) άτομα έως 5.000 €
Τέσσερα (4) άτομα και άνω έως 5.500 €
β) Οικογενειακή Κατάσταση: Πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες, κλπ.
γ) Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση: Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του μονήρη ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτούνται παροχές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
δ) Κατάσταση Υγείας: Παθολογικά ή και ψυχιατρικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των ουσιοεξαρτήσεων) καθώς και αναπηρία.
ε) Ανεργία.
στ) Συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το μεμονωμένο άτομο ή της οικογένειας σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση. Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
 Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος ΤΕΒΑ (επισιτιστικής βοήθειας ωφελούμενων ΚΕΑ)
ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού δικαιούχου:
Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης,κλπ). Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση. Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.
4. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Συγκεντρώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη διατήρηση της ανωνυμίας.
5. Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων –δικαιολογητικών των υποψήφιων δικαιούχων από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων.
6. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή εξετάσεων των αιτήσεων την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των ανωτέρω τιθέμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι η τροφή, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού του Κέντρου Κοινότητας του
Δήμου μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή την ένταξή αυτών στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.
7. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου επανεξετάζονται από την Επιτροπή τουλάχιστον ανά έτος, προκειμένου να διαπιστώνεται η μεταβολή ή μη των στοιχείων που τους κατέστησαν δικαιούχους, ούτως ώστε η σχετική λίστα δικαιούχων και αποκλειομένων να επικαιροποιείται διαρκώς.

Δήμαρχος Τυρνάβου

Γιάννης Κόκκουρας

Σχετικές Εικόνες: