Εγκρίθηκε το σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του ∆ήµου Τυρνάβου για 37 σταθμούς φόρτισης

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Εγκρίθηκε το σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του ∆ήµου Τυρνάβου για 37 σταθμούς φόρτισης

Έγκριση έλαβε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τυρνάβου, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) που υλοποίησε ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία. 

 

Το Σ.Φ.Η.Ο. αφορά στη χωροθέτηση δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών. 

Το Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελεί ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στον Δήμο Τυρνάβου.

Στοχεύοντας στην αξιολόγηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων για την χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης Η/Ο πραγματοποιήθηκε διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και πολίτες για τις διαδικασίες εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. και να αξιολογήσουν τις εναλλακτικές προσεγγίσεις (σενάρια) χωροθέτησης.

Οι απαντήσεις αποτέλεσαν δεδομένα εισόδου για τις διαδικασίες πολυκτριτηριακής ανάλυσης η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματική χωροθέτηση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο.

Στα πλαίσια της οµαλής εισαγωγής του ∆ήµου Τυρνάβου στην ηλεκτροκίνηση, η χωροθέτηση των σταθµών θα γίνει σε τρία στάδια. Αυτός ο διαχωρισµός, θα βοηθήσει την δηµοτική αρχή να θέσει ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση των σταθµών. Επίσης, είναι σηµαντικό να υπάρχει ανατροφοδότηση από το κάθε στάδιο, πριν την εφαρµογή του επόµενου ώστε να µπορούν να γίνουν τυχόν αναπροσαρµογές οι οποίες είτε θα βασίζονται σε δεδοµένα από την χρήση των σταθµών είτε σε νέα έργα προς υλοποίηση σε περιοχές που θα εγκατασταθούν οι επόµενοι φορτιστές.

Με βάση τα αποτελέσματα  θα εγκατασταθούν συνολικά 37 σταθμοί φόρτισης Η/Ο σε 3 στάδια.

1.  Ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο, αποφασίστηκε να δοθεί η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της έδρας του ∆ήµου, τον Τύρναβο, καθώς συγκεντρώνει περίπου το 44% του πληθυσµού του και διατηρεί ένα κεντρικό χαρακτήρα στην ευρύτερη 4 περιοχή της Π.Ε. Λάρισας.

Επίσης, δόθηκε έµφαση στον Αµπελώνα, ως έδρα Καποδιστριακού ∆ήµου που συγκεντρώνει το 24% του πληθυσµού, επιλέχθηκε οι φορτιστές να τοποθετηθούν µε αυτή τη προτεραιότητα σε τρεις φάσεις διότι το ποσοστό υιοθέτησης Η/Ο για τα επόµενα 2-3 χρόνια δεν καθιστά µεγάλη προτεραιότητα την γεωγραφική κάλυψη, όσο την στοχευµένη τοποθέτηση σταθµών σε κοµβικά σηµεία του ∆ήµου.

Αυτό θεωρείται πως θα κάνει και τον υποψήφιο αγοραστή ενός Η/Ο να προχωρήσει πιο γρήγορα στην απόφασή του να αγοράσει ένα Η/Ο καθώς θα παρατηρεί την ύπαρξη υποδοµών. Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου θα έχουν τοποθετηθεί 16 παροχές φόρτισης, δηλαδή το 43.2 %
του συνόλου.

2. Στο δεύτερο στάδιο συµπληρώνεται το βασικό πλέγµα των σταθµών του ∆ήµου για την εξυπηρέτηση των οικιστικών περιοχών. Σε αυτό το στάδιο τοποθετούνται φορτιστές στις υπόλοιπες περιοχές του Τυρνάβου και του Αµπελώνα συµπληρώνοντας ένα βασικό δίκτυο καθώς και στο Αργυροπούλειο.

Έτσι ο ∆ήµος θα έχει καλυφθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο πληθυσµιακά αναλογικά µε το πλήθος των φορτιστών που τοποθετούνται.

Μετά το πέρας του σταδίου αυτού θα έχουν τοποθετηθεί επιπλέον 13 παροχές φόρτισης και συνολικά θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση κατά 78.4 %.

3. Το τρίτο στάδιο, δηλαδή οι υπόλοιπες 8 παροχές, αφορούν κυρίως συµπληρωµατικούς σταθµούς συγκεκριµένα από µία παροχή στο ∆αµάσι, στα Πλατανούλια, στα ∆ένδρα, στον Βρυότοπο, στα ∆ελέρια και στη Ροδιά. Τέλος τοποθετείται και ένας επιπλέον φορτιστής για ΙΧ και ΑµεΑ στον Αµπελώνα.

 

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Πράσινο Ταµείο, στο πλαίσιο του Α.Π.4: «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χ.Π. «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2020». Με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (ΣΦΗΟ) του ∆ήµου Τυρνάβου» (προϋπολογισµού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 7.200,00 €, ήτοι συνολικού ποσού 37.200,00€).