Δημοπρατείται από το Δήμο Τυρνάβου έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» 230.000,00€

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Δημοπρατείται από το Δήμο Τυρνάβου έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» 230.000,00€

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τυρνάβου 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 230.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ).
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τους

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 230.000,00 Ευρώ καιαναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 135.428,00€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.377,04€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.970,76€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ.3.(α) του ν.4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 208,07€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4412/2016.
Προβλέπεται κονδύλι Απολογιστικών Εργασιών ποσού 1.500,00€.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ποσού 44.516,13€ (ποσοστό 24%).
Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν.4412/2016.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους:
• Η γεωγραφική χωροθέτηση του φυσικού αντικειµένου του έργου είναι ενιαία και αφορά την αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση οδών εντός των οικισµών του ∆ήµου.
• Το φυσικό αντικείµενο αποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύστηµα εξυπηρέτησης των χρηστών-πολιτών µε την αποκατάσταση και βελτίωση προβληµατικών περιοχών.
• Απαιτείται ενιαίος συντονισµός του προσωπικού και των επιµέρους εργασιών,

Τόπος εκτέλεσης του έργου
Οδοί εντός οικισμών Δήμου Τυρνάβου
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συντήρησης οδών του ΔήμουνΤυρνάβου που σήμερα είναι αδιαμόρφωτοι ή σε κακή κατάσταση και πλακόστρωση πεζοδρομίων που χρήζουν παρεμβάσεις επιδιορθώσεων και νέων επιστρώσεων, με σκοπό την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:
• Εκσκαφές για την διαμόρφωση των χώρων καθώς και καθαιρέσεις σκυροδεμάτων όπου
απαιτείται για τις νέες κατασκευές.
• Κατασκευή νέων οδών με ασφαλτοστρώσεις.
• Κατασκευή πεζοδρομίων με πλακοστρώσεις.
• Κατασκευή νέων και συντήρηση υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων.
• Ανακατασκευή τσιμεντοδρόμων.
• Βελτίωση οδών με νέο ασφαλτοτάπητα.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Δείτε όλο το απόσπασμα της ανακοίνωσης εδώ