HomeΘεσσαλία

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας: Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των εορτών

Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας: Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των εορτών

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, εμπόρους, ιδιοκτήτες σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, κρεοπωλεία, ενόψει των εορτών επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

Α. Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης.

Τονίζουμε ότι σφάγια που έχουν σφαγεί εκτός εγκεκριμένης εγκατάστασης και δεν έχει διενεργηθεί η προ σφαγής επιθεώρηση των προσαχθέντων ζώντων ζώων από τον επίσημο κτηνίατρο, η τήρηση των όρων ευζωίας των προς σφαγή ζώων, η διενέργεια του απαραίτητου κρεοσκοπικού ελέγχου και η αφαίρεση υλικών ειδικού κινδύνου, είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.

Β. Οι ιδιοκτήτες-υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων να μεριμνήσουν άμεσα, ώστε να εξασφαλίζονται τα εξής:

 • Σε ότι αφορά το σφαγείο:

Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι καθημερινές απολυμάνσεις και καθαριότητες, εντός και εκτός του σφαγείου, μετά το πέρας της σφαγής .

 • Σε ότι   αφορά την διαδικασία της σφαγής:
 1. Τα προσκομιζόμενα για σφαγή ζώα να φέρουν όλα την προβλεπόμενη σήμανση (ενώτια) και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα κυκλοφορίας (υγειονομικά πιστοποιητικά – υπεύθυνη δήλωση τροφικής αλυσίδας) κατά την παραλαβή τους.

Ζώα  χωρίς  τα παραπάνω    δεν θα   παραλαμβάνονται.

Να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες απαιτήσεις υγιεινής και ευζωίας κατά τα στάδια της παραλαβής, αναισθησίας, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού κ.τ.λ.

Πιθανές μη συμμορφώσεις θα έχουν αποτέλεσμα την διακοπή της σφαγής μέχρι να εξασφαλιστεί  το  επιθυμητό αποτέλεσμα.

 1. Να είναι εφικτή  η  κρεοσκοπία  των  σπλάχνων  όλων  των  αμνοεριφίων  (άνοιγμα  του διαφράγματος, κλπ.) και να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σφάγιου και σπλάχνων.
 2. Η σφράγιση των σφάγιων να είναι καθαρή και ευανάγνωστη.
 3. Η αποστολή σφάγιων να γίνεται μόνο με εγκεκριμένο ψυγείο μεταφοράς κρεάτων και εφόσον εξασφαλίζονται τόσο οι συνθήκες υγιεινής όσο και θερμοκρασίας εντός του ψυκτικού θαλάμου.
 4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην συσκευασία και επισήµανση των παραπροϊόντων π.χ. εντέρων, σπλάγχνων, κεφαλών κλπ.

Γ. Στα κρεοπωλεία κατά την προμήθεια αμνοεριφίων, χοιριδίων, σπλάχνων και κρέατος:

α. Σήμανση σφάγιων αμνοεριφίων,χοιριδίων

Σφάγια  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα φέρουν:
 • σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. (EC),
 • σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος, χρώματος «λαμπρού κυανού», εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ή καρτελάκι με όλες τις σχετικές πληροφορίες ημερομηνία σφαγής ,προέλευση, κωδικό σφαγείου .
Σφάγια  που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλες κοινοτικές χώρες και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα φέρουν:
 • σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ε.Ε. (EC).
Σφάγια  που έχουν σφαχτεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας πρέπει να φέρουν
 • την παραπάνω ωοειδή σφραγίδα, χρώματος επιλογής της κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ και τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικού σφαγείου, χώρας και διακριτικών της ΕΟΚ) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.
Σφάγια που έχουν σφαχτεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας πρέπει να φέρουν
 • την σφραγίδα που προβλέπει η κάθε τρίτη χώρα η οποία θα είναι χρώματος καστανού.

* Οι σημάνσεις καταλληλότητας και προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφάγιων.

β. Προμήθεια κρέατος πουλερικών (γαλοπούλες και κοτόπουλα)

Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι:
 • εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες),
 • αποπτιλωμένες και
 • να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας).
Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να :

Φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο).

Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης.

γ. Προμήθεια λοιπών κρεάτων

Τα παρασκευάσματα (μπιφτέκια, μαριναρισμένα κρέατα, κοκορέτσια, κεμπάπ, κλπ.):

Παράγονται μόνο από κρεοπωλεία με σχετική καταχώρηση παρασκευαστηρίου καταστήματος λιανικής πώλησης κρέατος και πωλούνται νωπά στον καταναλωτή μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες.

Η ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ, η οποία δε συνοδεύει το αρνί, θα πρέπει να βρίσκεται εντός πλαστικού περιέκτη ή προσυσκευασμένη και να υπάρχει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της εταιρείας, ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης, η χώρα προέλευσης, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, οι ημερομηνίες ψύξης και κατάψυξης, καθώς και η θερμοκρασία συντήρησης.

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΝΤΟΣΘΙΑ ΚΛΠ θα πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε καταψύκτη και να διατίθενται με τη συσκευασία τους.

Η συσκευασία πρέπει να έχει τις απαραίτητες επισημάνσεις αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, την επωνυμία και τον κωδικό της εγκατάστασης παραγωγής). Τα κατεψυγμένα προϊόντα απαγορεύεται να αποψύχονται και να διατίθενται ως νωπά. Έκτακτα  κλιμάκια  κτηνιάτρων  της  Διεύθυνσης  Κτηνιατρικής  θα  ελέγχουν  την  τήρηση  των άνω απαιτήσεων. Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  παραβάσεις,  θα  επιβάλλονται  οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον Ν. 4235/2014.

Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις στο tirnavospress.gr, ακολουθήστε μας στο FacebookInstagramGoogle News, YouTube και Twitter.  Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν: Αναφέρεται ως πηγή το tirnavospress.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά. – Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή – Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.


COMMENTS