Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου – Τα θέματα

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου – Τα θέματα

Σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, και την αριθ. 374/39135/30-05-2022 Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της αριθ. 67/2022 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με την έγκριση – ψήφιση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021.
  2. Έγκριση της αριθ. 68/2022 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με τον Απολογισμό Ταμείου – Διαχείρισης έτους 2021.
  3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
  4. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση δαπανών εκδήλωσης του Κέντρου Κοινότητας με τίτλο «Χρήση αλκοόλ και Νέοι».
  5. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Τυρνάβου – Παράρτημα ΡΟΜΑ.
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού για την προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίου κάδων.

Σχετικές Εικόνες:

Verified by MonsterInsights