HomeΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέλλα Μπίζιου: Επιτακτική η προστασία του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης

Στέλλα Μπίζιου: Επιτακτική η προστασία του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης

«Σε μια εποχή που κρίσεις εξωγενείς ταλαιπωρούν τους Έλληνες και συμπιέζουν την αγοραστική δύναμη του εισοδήματος τους, η διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ», δήλωσε η βουλευτής ΝΔ Ν. Λάρισας κα Στέλλα Μπίζιου τοποθετούμενη επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την κύρωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, το οποίο υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής. 

Το κεκτημένο της ενωσιακής νομοθεσίας, που ούτως ή άλλως στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών, αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται διασφαλίζοντας ότι οι σχέσεις καταναλωτών – επιχειρήσεων θα διέπονται από διαφάνεια. Οι κυρωθείσες Ευρωπαικές Οδηγίες έρχονται να καλύψουν τα κενά που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τον εκτενή έλεγχο καταλληλότητας του δικαίου για τους καταναλωτές και την εμπορία, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου.

Τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

Ενισχύεται η διαφάνεια σε περιόδους εκπτώσεων και προσφορών, ενώ αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων και εμπόρων με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις εκπτώσεις, τις προσφορές και τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

Διευρύνεται ο ορισμός των παραπλανητικών πράξεων και παραλείψεων και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, οι οποίες συνδέονται µε την ψηφιακή αγορά και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία συχνά δημιουργούν συνθήκες αδιαφάνειας στην αγορά σε βάρος του καταναλωτή.

Παρέχεται στον καταναλωτή, σε περίπτωση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, το δικαίωμα να ζητήσει, εκτός από τη δικαστική παύση κάθε αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, την παράλειψή της στο μέλλον και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, τη μείωση της τιμής ή την καταγγελία της σύμβασης.

 Επεκτείνεται η ισχύουσα περίοδος υπαναχώρησης των 14 ημερών σε περίοδο υπαναχώρησης 30 ημερών, για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.

Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου από τις εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις.

Εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι διατάξεις που ρυθμίζουν διάφορα θέματα σχετικά με την προστασία του ανήλικου καταναλωτή, (έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας και επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας, ορισμός οργάνων διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων κλπ). Στη εποχή της πληροφορίας και με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας οι ανήλικοι αποτελούν διακεκριμένη και ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα καταναλωτών. Έχει διαπιστωθεί ότι οι καταναλωτικές συνήθειες μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για την ψυχική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και συνεπώς καθίσταται απόλυτα επιτακτική η ύπαρξη εξειδικευμένων κανόνων για την προστασία τους.

«Οι πολιτικές προστασίας των καταναλωτών έχουν διττό στόχο: διασφαλίζουν ότι οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι δίκαιες και διαφανείς, αλλά και συνεισφέρουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων τους, αποτελούν τόσο ενωσιακό όσο και εθνικό στόχο» κατέληξε η κα Μπίζιου.