HomeΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση του ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση του Μάξιμου Χαρακόπουλου για την παράλληλη εργασία των ΕΔ

Η απάντηση του ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση του Μάξιμου Χαρακόπουλου για την παράλληλη εργασία των ΕΔ

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με θέμα «Αίτημα της Ε.Σ.Π.Ε.Λ. για Παράλληλη Εργασία Στελεχών Υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:
 
Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.3 του ΝΔ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των ΕΔ» (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαγορεύεται στους εν ενεργεία Αξιωματικούς η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας, ή άσκηση παντός βιοποριστικού επαγγέλματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.4 του ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό», απαγορεύεται στους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των ΕΔ να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία.
 
Ωστόσο, με το άρθρο 63 παρ.4 του ΝΔ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των ΕΔ» (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το άρθρο 25 παρ.4-5 του ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό», εισάγονται ειδικές ρητές εξαιρέσεις για το Υγειονομικό και το Μουσικό Σώμα, οι αρμοδιότητες των οποίων εντάσσονται, αφενός στο γενικότερο πλαίσιο της διαδικασίας ίασης και θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών, αφετέρου στο πλαίσιο υποστήριξης δράσεων που προάγουν την τέχνη της μουσικής και τον πολιτισμό.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο προαγωγής της γνώσης και της επιστήμης, κατόπιν σχετικής αδείας των οικείων Αρχηγείων ή Σχηματισμών, επιτρέπεται στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς να διδάσκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά εν γένει ιδρύματα.
 
Επισημαίνεται ότι, πέραν των προεκτεθεισών εξαιρέσεων, οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν αντίκεινται, τόσο στις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος, όσο και στις διατάξεις διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη χώρα μας με νόμους και έχουν υπερνομοθετική ισχύ, καθόσον δικαιολογούνται από την ειδική εξουσιαστική σχέση των στελεχών των ΕΔ με το Κράτος και τις απορρέουσες από αυτήν αυξημένες υποχρεώσεις, όπως η υψηλή ετοιμότητα και η διαρκής δυνατότητα ανακλήσεως.

Συνεπώς, λόγω του χαρακτήρα και της αποστολής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας που αναφέρονται στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας από οιασδήποτε μορφής απειλή, ο νομοθέτης έχει υποχρέωση να κατοχυρώσει τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και το αξιόμαχο των ΕΔ με την εξασφάλιση της αποκλειστικής απασχόλησής τους.
 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει αδήριτα ότι, συνιστά απόλυτο ασυμβίβαστο και δεν είναι νομικώς επιτρεπτή η άσκηση παράλληλης εργασίας από τα στελέχη των ΕΔ, ενώ πρόδηλος σκοπός του νομοθέτη ήταν να εξασφαλίσει την αφοσίωση των στρατιωτικών στα υπ’ αυτών ασκούμενα καθήκοντα και στην εκπλήρωση της αποστολής τους κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, χωρίς περισπασμούς και διοχέτευση της δραστηριότητας τους σε αλλότρια έργα.
Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις – προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να προβεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, στις αναγκαίες τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις.