ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

Σε ιδιώτη αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση εύφλεκτης αποξηραμένης φυτικής ύλης», ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας με απόφαση που υπέγραψε και η οποία προβλέπει δαπάνη ύψους 14.500,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..

Βάσει του εγγράφου ο δήμαρχος αποφάσισε:

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που περιέχονται στο παρακάτω παράρτημα και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Γ. Την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Απομάκρυνση εύφλεκτης αποξηραμένης φυτικής ύλης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον Νικόλαο & Νεοκράτη Σωτ. Παπακωνσταντίνου Γεωπονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ, με έδρα την Λάρισα και την οδό 14χλμ ΕΟ Λάρισας – Αθηνών, ΑΦΜ:998223714 ΔΟΥ: Λάρισας έναντι αμοιβής 14.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι εργασίες θα γίνουν όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, και σύμφωνα με τους όρους και τους σχετικούς νόμους που διέπουν την απ΄ ευθείας ανάθεση εργασιών.

Το τεχνικό αντικείμενο της υπηρεσίας είναι :

Εργασίες προληπτικής αποψίλωσης άγριας βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου και αποφυγή πυρκαγιών λόγω της ιδιαιτερότητας των εύφλεκτων υλών και των αυξημένων θερμοκρασιών, σε χώρους γύρω από γήπεδα, χώρους Λαϊκών αγορών, περιοχές γύρω από Γυμνάσια, Λύκεια και Σχολεία σε όλες τις Τ.Κ. όμορους χώρους σε Κ.Υ, σε όμορες περιοχές περιφερειακών οδών και άλλους χώρους υψηλού κινδύνου δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά άλση όπως : Άλσος Π.Ηλία Τυρνάβου, αλσάκι στη Βρύση, άλσος στο Αργυροπούλι, στο Δαμάσι, στα Δελέρια, αλσάκι Αγίου Θωμά Αμπελώνα κλπ.

Ώρες εργασίας Γκρέιντερ: 200ώρεςΧ 60€/ώρα=12.000,00€

Ώρες εργασίας Φορτωτή: 62,50ώεςΧ 40/ώρα=2.500,00€

Σύνολο Δαπάνης: (12.000,00€+2.500,00€)=14.500,00€

Ύψος Συνολικής Δαπάνης:14.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.480,00€ = 17.980,00€

Τρόπος πληρωμής: Επί πιστώσει

Σχετικές Εικόνες:

COMMENTS